Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 16

Time:

Venue/Location: Ba Vì, Việt Nam

Organisers: Phan Thành An, Lâm Quốc Anh, Phạm Kỳ Anh, Phạm Ngọc Anh, Hoàng Nam Dũng, Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Định, Trương Xuân Đức Hà, Đinh Nho Hào, Trần Văn Hoài, Nguyễn Quang Huy, Lê Dũng Mưu, Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú, Tạ Duy Phượng (Trưởng ban), Nguyễn Xuân Tấn, Nguyễn Năng Tâm, Lê Xuân Thanh (Thư ký), Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Hồng Trang, Hà Huy Vui, Nguyễn Đông Yên.

Invited Speakers: Ngô Quốc Anh: The Einstein constraint equations: analytical study and numerical simulations; Nguyễn Huy Chiêu: Graphical Derivative of Subdifferential Mapping with Some Applications; Lê Tuấn Hoa: Commutative Algebra and Optimization.

Xem thông tin chi tiết tại:
http://www.math.ac.vn/OptiSciCom18/
http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/OptiSciCom18/

Địa chỉ liên lạc:
E-mail: optiscicom@math.ac.vn
Điện thoại di động: 0986815729 (Lê Xuân Thanh)

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 19/3/2018