Machine Learning Methods

Time: 13:30 to  16:30 Ngày 15/05/2018

Venue/Location: B4-705, VIASM

Speaker: Prof. Ho Tu Bao

Content:

Ngày 15.5.2018: Phương pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu.