Một số bài toán về bất đẳng thức vi biến phân trên không gian hữu hạn chiều

Time: 10:00 to  11:00 Ngày 27/09/2017

Venue/Location: C2-714, VIASM

Speaker: Le Quang Thuan