Một số bài toán về bất đẳng thức vi biến phân trên không gian hữu hạn chiều

Một số bài toán về bất đẳng thức vi biến phân trên không gian hữu hạn chiều

Time: 10:00 to  11:00 Ngày 27/09/2017

Venue/Location: C2-714, VIASM

Speaker: Le Quang Thuan

Content: