Phân thớ tiếp xúc

Time: 14:00 đến 16:30 ngày 19/05/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 02/06/2017,

Venue/Location: C2-714, VIASM

Speaker: Phạm Thanh Tâm