Phổ Brown-Peterson

Time: 14:30 đến 17:30 ngày 03/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 10/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 17/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 24/04/2018,

Venue/Location: C2-714, VIASM

Speaker: Nguyen The Cuong

Content:

Phổ Brown-Peterson là một trong những công cụ quan trọng trong Tô-pô Đại số. Các cấu trúc tuần hoàn trên nhóm đồng luân của mặt cầu được phát hiện nhờ sử dụng các phổ này. Trong bài nói này, chúng tôi trình bày cách xây dựng và một số tính chất quan trọng của phổ Brown-Peterson.