Admissibly inertial manifolds for partial neutral functional differential equations

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 17/03/2017

Địa điểm: C2-714

Báo cáo viên: Lê Anh Minh