Almost periodic solutions for evolution equations

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 24/03/2017

Địa điểm: C2-714

Báo cáo viên: Vũ Thị Mai