Mặt đại số

Thời gian:

Địa điểm: VIASM

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu

Tóm tắt:
Mục đích của khóa học là trình bày một nhập môn đơn giản về các mặt đại số. Kiến thức chuẩn bị bao gồm các kiến thức cơ bản của Hình học Đại số, chẳng hạn lý thuyết đường cong đại số đã được trình bày trong cuốn sách "Đường cong đại số" của Fulton mà tôi đã trình bày trong khóa học năm ngoái được tổ chức ở Huế. Tôi khuyến khích các sinh viên có triển vọng tìm kiếm bài giảng của tôi năm ngoái.
Tôi sẽ lựa chọn các chủ đề chủ yếu từ chương 5 của cuốn sách "Hình học Đại số" của Hartshorne để tìm hiểu sâu và trình bày cho học viên ở khóa học này. Các tài liệu tham khảo khác bao gồm cuốn sách của Beauville "Mặt đại số" và "Mặt đại số và các phân thớ vectơ chỉnh hình của Friedman".
Lớp học được tổ chức bởi VIASM. Chương trình học mỗi tuần một lần vào thứ Tư từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vào tháng 7 và tháng 8 năm 2018.