Determination of a term in the right-hand side of parabolic equations

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 08/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Phan Xuân Thành