Các Ban Chương trình Tiểu ban

1. Đại số - Lý thuyết số - Hình học - Tôpô
- Nguyễn Hữu Việt Hưng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN – Đồng Trưởng TB)
- Ngô Việt Trung (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
- Bùi Xuân Hải (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
- Tạ Lê Lợi (Trường ĐH Đà Lạt)
- Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)

2. Giải tích
- Đinh Dũng (Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN – Đồng Trưởng TB)
- Đỗ Đức Thái (Trường ĐH Sư phạm HN – Đồng Trưởng TB)
- Phạm Hoàng Hiệp (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Đặng Đức Trọng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

3. Phương trình vi phân và Hệ động lực
- Đinh Nho Hào (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Thiệu Huy (Trường ĐH Bách khoa HN – Đồng Trưởng TB)
- Cung Thế Anh (Trường ĐH Sư phạm HN)
- Phạm Hữu Anh Ngọc (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM)
- Nguyễn Huy Tuấn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

4. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học
- Hồ Tú Bảo (Viện J. Von Neumann - ĐHQGTpHCM – Đồng Trưởng TB)
- Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Xuân Hoài (Trường ĐH Hà Nội)
- Bùi Thu Lâm (HV Kỹ thuật Quân sự)
- Trần Đan Thư (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

5. Tối ưu và Tính toán Khoa học
- Phan Quốc Khánh (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
- Trương Xuân Đức Hà (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Đinh Thế Lục (TT Tin học và Tính toán - VHLKH&CNVN)
- Lê Dũng Mưu (Trường ĐH Thăng Long)
- Nguyễn Năng Tâm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2).

6. Xác suất - Thống kê
- Ngô Hoàng Long (Trường ĐH Sư phạm HN – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Văn Quảng (Trường ĐH Vinh – Đồng Trưởng TB)
- Trần Lộc Hùng (Trường ĐH Tài chính - Marketing)
- Nguyễn Xuân Long (ĐH Michigan, Mỹ)
- Trần Minh Ngọc (ĐH Sydney, Úc)
- Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Đặng Hùng Thắng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).

7. Ứng dụng Toán học
- Phạm Kỳ Anh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN – Đồng Trưởng TB)
- Đặng Đức Trọng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM – Đồng Trưởng TB)
- Đặng Quang Á (TT Tin học và Tính Toán, VHLKH&CNVN)
- Vũ Hoàng Linh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Phạm Thế Long (HV Kỹ thuật Quân sự).

8. Giảng dạy và Lịch sử Toán học
- Hà Huy Khoái (Trường ĐH Thăng Long – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Duy Thái Sơn (Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng – Đồng Trưởng TB)
- Lê Anh Vinh (Viện Khoa học Giáo dục)
- Trần Nam Dũng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
- Tạ Duy Phượng (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)