Đối đồng điều Hochschild

Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 30/05/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 27/06/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng