Đối đồng điều Hochschild

Đối đồng điều Hochschild

Thời gian: 09:30 đến 12:00 Ngày 30/05/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng