Elliptic Curves over C

Thời gian: 15:30 đến 16:30 ngày 12/07/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 09/08/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tuấn