Elliptic Curves over C

Elliptic Curves over C

Thời gian: 15:30 đến 16:30 Ngày 12/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tuấn