Feedback control of 3D Navier-Stokes-alpha equations by finite determining parameters

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 15/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Vũ Mạnh Tới