Fibre functors and Tannakian categories

Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 25/07/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 01/08/2017,

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm