Invariant metrics on a certain unbounded non-hyperbolic domain

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 17/02/2017

Địa điểm: C2-714

Báo cáo viên: Kim Hyeseon