Chương trình

Ngày 19.5:  Cơ bản về Khoa học Dữ liệu

Chiều 13:30 – 16:00 Tổng quan về Khoa học dữ liệu

Bài giảng 1.1: Khoa học Dữ liệu và Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (60 phút)

 Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

 Khoa học dữ liệu và cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

Bài giảng 1.2: Nền tảng Toán học của Khoa học Dữ liệu

Diễn giả: GS Nguyễn Xuân Long (45 phút)

 Nền tảng toán học của khoa học dữ liệu

 Lý thuyết xác suất thống kê hiện đại trong khoa học dữ liệu

Bài giảng 1.3: Nền tảng Công nghệ của Khoa học Dữ liệu

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (45 phút)

 Khoa học phân tích dữ liệu lớn

 Xử lý dàn trải, phân tán và song song

 Công nghệ Hadoop, Spark và TensorFlow cho dữ liệu lớn và mô hình

nhiều tầng (deep learning).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 20.5: Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu

Sáng 9:00 – 11:30 Ứng dụng Khoa học Dữ liệu – Toạ đàm

Bài giảng 2.1: Khoa học Dữ liệu và Y tế điện tử (e-health)

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (45 phút)

 Bệnh án điện tử (BADT) và e-health

 Vấn đề của khoa học dữ liệu trong y tế điện tử (e-health)

Bài giảng 2.2: Khoa học Dữ liệu trong Công nghiệp

Diễn giả: TS Bùi Hải Hưng & Huỳnh Ngọc Tuyên (45 phút)

 Bài toán và bài học về khoa học dữ liệu trong công nghiệp

TOẠ ĐÀM (PANEL DISCUSSION) (60 phút)

Chiều 13:30 – 16:00 Nguyên lý và mô hình thống kê

Bài giảng 2.3: Nguyên lý cơ bản của Khoa học Dữ liệu

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (45 phút)

 Nguyên lý của khoa học dữ liệu

 Một lược đồ tổng thể về học máy (machine learning)

Bài giảng 2.4: Mô hình suy diễn Bayes và tần suất

Diễn giả: GS Nguyễn Xuân Long (105 phút)

 Phương pháp Bayes và tần suất trong khoa học dữ liệu

 Kết quả mới, thách thức và triển vọng

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 21.5: Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu

Sáng 9:00 – 11:30 Mô hình tư vấn và học nhiều tầng

Bài giảng 3.1: Mô hình tư vấn trợ giúp ra quyết định

Diễn giả: TS Bùi Hải Hưng (60 phút)

 Hệ tư vấn ra quyết định (recommender sytstems)

 Bài học trong ứng dụng

Bài giảng 3.2: Các phương pháp học nhiều tầng (deep learning)

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (90 phút)

 Các mô hình học nhiều tầng

 Kinh nghiệm, bài học, hạn chế và xu hướng

Chiều 13:30 – 16:00 Giải pháp khi dữ liệu có kích thước lớn

Bài giảng 3.3: Phương pháp và Công nghệ của Dữ liệu lớn

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (90 phút)

• Thách thức khi xử lý dữ liệu với kích thước và độ phức tạp cực lớn

• Các phương pháp tiếp cận

TOẠ ĐÀM (PANEL DISCUSSION) (60 phút)