Lipschitz stability in inverse source problems for a singular parabolic equation

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 20/12/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Trần Quốc Tuấn