Memberschip criteria for powers of monomial ideals

Thời gian: 09:30 đến 10:30 Ngày 13/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

Tóm tắt:

 I will give membership criteria for different kinds of powers of monomial ideals and explain how to use it to study their asymptotic behaviors.