Mở rộng đến vô cùng một cấu xạ của các lược đồ nhóm

Thời gian:

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Pham Thanh Tam