Mở rộng đến vô cùng một cấu xạ của các lược đồ nhóm

Mở rộng đến vô cùng một cấu xạ của các lược đồ nhóm

Thời gian: 09:30 đến 12:00 Ngày 27/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Pham Thanh Tam