Một số bài toán về bất đẳng thức vi biến phân trên không gian hữu hạn chiều

Một số bài toán về bất đẳng thức vi biến phân trên không gian hữu hạn chiều

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 27/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Quang Thuận