Một số bài toán về bất đẳng thức vi biến phân trên không gian hữu hạn chiều

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 27/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Quang Thuận