Một số vần đề về Torsor

Thời gian: 09:30 đến 12:00 Ngày 16/05/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng