Normal Hilbert coefficients in local rings

Thời gian: 09:30 đến 11:30 Ngày 12/10/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Kazuho Ozeki