Null controllability with constraints in the state for a class of nonlocal parabolic systems

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 06/12/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Trần Tình