On asymptotic behavior for homogeneous components of graded modules

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 09/11/2017, 09:30 đến 11:00 ngày 23/11/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Thị Thanh Nhàn