On outer approximations methods for VIPs (by GRZ)

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 10/01/2017

Địa điểm: C2-714

Báo cáo viên: Trịnh Hữu Trang