On the decrease of Depth function

Thời gian: 09:30 đến 10:30 Ngày 04/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Hà Minh Lam

Tóm tắt:

In this talk, we will discuss some results on the decrease of the depth-function of an edge ideal.