On the vanishing of the Lannes-Zarati homomorphism on decomposable elements

Thời gian: 15:00 đến 16:30 Ngày 20/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Ngô Anh Tuấn