Optimal control of nonclassical diffusion equations with memory

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 27/12/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Dương Toàn