Optimal control of the 3D viscous Camassa-Holm equations

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 20/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: TS. Đặng Thanh Sơn