Periodic solution to evolution equations

Periodic solution to evolution equations

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 10/03/2017

Địa điểm: C2-714

Báo cáo viên: Ngô Quý Đăng