Phân thớ tiếp xúc

Phân thớ tiếp xúc

Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 19/05/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 02/06/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm