Polynomial Stability: Where and why

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 20/01/2017

Địa điểm: C2-714

Báo cáo viên: Nguyễn Thiệu Huy