Seminar cơ sở toán cho tin học: Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn

Thời gian: 09:30 đến 11:30 Ngày 08/03/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu

Tóm tắt:

Tóm tắt luận án:

       Luận án nghiên cứu lực lượng của một số tập hợp của không gian vectơ trên trường và vành hữu hạn như: Expander 2 biến,  tập khoảng cách và tập tích, tập tổng - tỉ số, tập khoảng cách trên đa tạp chính quy và tập thể tích khối. Cụ thể:

     -         Nghiên cứu và cải thiện một số kết quả về tập khoảng cách, tập tích trên trường và vành hữu hạn. 

-         Nghiên cứu một số expander 2 biến trên trường và vành hữu hạn: expander A ( A + 1 ) , expander A + A2 , expander A + A-1 .

-         Nghiên cứu và đưa ra kết quả tổng quát cho kết quả của Covert, Koh, and Pi (2015) về tập khoảng cách của một tập trên đa tạp chính quy.

-         Nghiên cứu và cải thiện kết quả của tập thể tích khối trong không gian vectơ trên trường hữu hạn.  

-         Nghiên cứu và đưa ra kết quả tổng quát một số kết quả của tập tổng - tỉ số.