Some optimal control problems for the 3D viscous Camassa-Holm equations I

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 11/10/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Đặng Thanh Sơn