Some results on mutiplicity and colength

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 07/12/2017, 09:30 đến 11:30 ngày 14/12/2017,

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Phạm Hùng Quý