Some results on stability of switched linear systems under perturbations

Thời gian: 09:30 đến 11:00 Ngày 14/06/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Văn Ngọc

Tóm tắt:

abstract1106.jpg