Some spaces of holomorphic functions on the unit disc

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 12/04/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 19/04/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Thị Thái