Một số vấn đề chọn lọc trong Đại số địa phương

Thời gian: 08:00:22/12/2017 đến 17:00:26/12/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Trần Nguyên An, Đoàn Trung Cường, Phạm Hữu Khánh, Nguyễn Thị Hồng Loan

Ban khoa học: Nguyễn Tự Cường, Trần Tuấn Nam, Lê Thị Thanh Nhàn

Mục đích: Các báo cáo của Hội nghị sẽ tập trung vào các kết quả nghiên cứu gần đây trên thế giới và của nhóm nghiên cứu trong nước về Đại số địa phương.

Báo cáo mời: Trần Nguyên An - Đại học Sư phạm Thái Nguyên; Trần Đỗ Minh Châu - Đại học Sư phạm Thái Nguyên; Đoàn Trung Cường - Viện Toán học, Viện HLKH&CN VN; Nguyễn Thị Dung - Đại học Nông lâm Thái Nguyên; Trần Đức Dũng - Đại học Khoa học Thái Nguyên; Phạm Hữu Khánh - Đại học Tây Nguyên; Đỗ Văn Kiên - Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Nguyễn Thị Hồng Loan - Đại học Vinh; Nguyễn Tuấn Long - Đại học Kinh tế quốc dân; Phạm Hồng Nam - Đại học Khoa học Thái Nguyên; Trần Tuấn Nam - Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Thanh Nhàn - Đại học Khoa học Thái Nguyên; Phạm Hùng Quý - Đại học FPT; Lưu Phương Thảo - Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Cơ quan tổ chức và tài trợ (Host institution): VIASM