Stabilization of 3D stochastic Navier-Stokes-Voigt equations

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 22/11/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Văn Thành