Starters what you know or would like to learn: old and new open problems

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 11/10/2017, 09:30 đến 11:30 ngày 12/10/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Prof. Moshe Rosenfeld. University of Washington Tacoma. Institute of Technology.

Tóm tắt:

abstract.jpg