The algebraic structure of the fundamental group of a scheme

Thời gian: 14:00 đến 16:30 Ngày 13/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm