The Singer transfer for the infinite real projective space

Thời gian: 15:30 đến 17:00 ngày 27/09/2017, 15:30 đến 17:00 ngày 04/10/2017, 15:30 đến 17:00 ngày 11/10/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Việt Hưng