Time optimal control of the 3D Navier-Stokes-Voigt equations

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 25/10/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Trần Minh Nguyệt