Hoạt động khoa học

On the level property of powers of Stanley-Reisner ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 09/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Công Minh

Nevanlinna theory and related problems

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 08/01/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

On the decrease of Depth function

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 04/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Hà Minh Lam