Hoạt động khoa học

Arithmetic and geometry of local and global fields

Thời gian: Từ 08:00:25/06/2018 đến 17:00:29/06/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

A new method for designing interval observers for linear functions of state vectors of a class of uncertain time-delay systems

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 21/06/2018

Địa điểm: Library.

Báo cáo viên: Đinh Công Hướng

Hội thảo định lý giới hạn địa phương cho cây Galton-Watson

Thời gian: Từ 08:00:18/06/2018 đến 17:00:22/06/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

VIASM school on Number Theory

Thời gian: Từ 08:00:18/06/2018 đến 17:00:24/06/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Some results on stability of switched linear systems under perturbations

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 14/06/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Văn Ngọc

Bài giảng đại chúng: Các cách ​sắp ​xếp (packings) tốt và xấu

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 13/06/2018

Địa điểm: 702 - The 7th Floor, Ta Quang Buu Library.

Báo cáo viên: GS. Thomas Hales

Some Community Detection Algorithms for Social Network Analysis

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 12/06/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Lê Hồng Phương, Hanoi University of Science, VNU Hanoi

On Error bounds and weak sharp minima

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 07/06/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Lectures on Statistical learning

Thời gian: Từ 14:00:04/06/2018 đến 17:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France.

Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems (2nd part)

Thời gian: Từ 09:00:04/06/2018 đến 12:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France.