Hoạt động khoa học

Lectures on Matrix computation in data science

Thời gian: Từ 10:00:06/05/2018 đến 12:00:11/05/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Vu Ha Van (Yale University), Assistant: Andrei Deaneanu

A friendly introduction to polynomial automorphisms and related topics

Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 03/05/2018, 09:30 đến 11:00 ngày 04/05/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Shigeru Kuroda

Steinberg algebras

Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 19/04/2018, 14:00 đến 15:30 ngày 24/04/2018, 09:30 đến 11:30 ngày 26/04/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Phổ Brown-Peterson

Thời gian: 14:30 đến 17:30 ngày 03/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 10/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 24/04/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Mild expansive systems

Thời gian: 14:30 đến 17:00 ngày 17/04/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 24/04/2018,

Địa điểm: Thư viện, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Huy Tiễn

Observer-based control of nonlinear singular fractional-order systems with bounded time-varying delay

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 24/04/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Ngọc Phát

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 16

Thời gian: Từ 08:30:19/04/2018 đến 17:00:21/04/2018

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

Stability of two-dimensional descriptor systems with generalized directional delays

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 17/04/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Văn Hiện

Chen simple modules over Leavitt path algebras

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 17/04/2018

Địa điểm: A1-701, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Hội nghị Quốc tế về Tổ hợp, Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng

Thời gian: Từ 13:30:15/04/2018 đến 17:30:17/04/2018

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.