Hoạt động khoa học

LSAM 2017: The effect of a line with fast diffusion on Fisher-KPP propagation

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 27/07/2017

Địa điểm: C2-714 VIASM.

LSAM 2017: Predators-prey model with competition: the emergence of packs and territoriality

Thời gian: 15:00 đến 16:00 ngày 25/07/2017, 10:00 đến 11:30 ngày 26/07/2017,

Địa điểm: C2-714 VIASM.

Nghiệm liouville của các phương trình vi phân đại số cấp một

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 20/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Lâm Xuân Châu

One way and trapdoor functions

Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 12/07/2017, 10:30 đến 12:00 ngày 19/07/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thùy Dương

A Tool Kit for Finding Small Roots of Bivariate Integer Polynomial Equations

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 19/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Bùi Kim Minh

The algebraic structure of the fundamental group of a scheme

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 13/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Shor's algorithm for factorization and breaking RSA

Thời gian: 09:00 đến 10:00 ngày 05/07/2017, 10:30 đến 12:00 ngày 12/07/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Thị Bảo Trân

An introduction to provable security

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 12/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Văn Luyện

Workshop on Stochastic Dynamical Systems

Thời gian: Từ 09:00:10/07/2017 đến 17:00:15/07/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

A character formula for gl(m,n) representations labelled by composite partitions

Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 04/07/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 06/07/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình