Hoạt động khoa học

Better attacks on RSA with small CRT-exponents using Coppersmith’s lattice-based method

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Bùi Kim Minh

Normal families of meromorphic functions and Cartan's second main theorem for holomorphic curves intersecting one hypersurface

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Văn Thìn

MOV attack

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Một số tính chất của trường hàm đại số vi phân một biến

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 20/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Lâm Xuân Châu

Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017

Thời gian: Từ 09:00:19/06/2017 đến 17:00:01/07/2017

Địa điểm: THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội..

Some new results on laws of large numbers

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 15/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quảng

Tính toán một số đại số Lie

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 13/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Pham Thanh Tam

Không gian tiếp xúc của một nhóm – Đại số Lie

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 06/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Phân thớ tiếp xúc

Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 19/05/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 02/06/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Elementary abelian 2-groups actions and complexes of unstable modulues

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 01/06/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Lionel Schwartz