Hoạt động khoa học

Mini Workshop về Tổ hợp, Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng

Thời gian: Từ 09:00:11/04/2018 đến 17:00:13/04/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Finite-time control analysis for nonlinear fractional-order systems

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/04/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Mai Viết Thuận

Properties of Alternative codes, Codes of words with limiters

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 05/04/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Thị Hiền. Đại học Bách Khoa (Hanoi University of Science and Technology)

Rank of divisors on graphs and gonality

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 03/04/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Phan Thị Hà Dương

Finite time stability of fractional-order non-linear systems with interval time-varing delay: A linear matrix inequality approach

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 27/03/2018, 14:00 đến 17:00 ngày 03/04/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Trường Thanh

Edge ideals associated to unit graphs

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 29/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: M. R. Pournaki

Depth of Bipartite Edge Ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 27/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Arindam Banerjee

Ideal theory of 2 dimensional normal rings via resolution of singularities.

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 22/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Keiichi Watanabe

Stochastic processes and fractals

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 22/03/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Anna Soos - Babes-Bolyai University, Romania

Regularity of Path Ideals

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 20/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Arindam Banerjee