Hoạt động khoa học

On outer approximations methods for VIPs (by GRZ)

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/01/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Trịnh Hữu Trang

How to learn a dictionary

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 04/01/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Vũ Hà Văn