Hoạt động khoa học

Finite time stability of fractional-order non-linear systems with interval time-varing delay: A linear matrix inequality approach

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 27/03/2018, 14:00 đến 17:00 ngày 03/04/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Trường Thanh

Edge ideals associated to unit graphs

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 29/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: M. R. Pournaki

Depth of Bipartite Edge Ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 27/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Arindam Banerjee

Ideal theory of 2 dimensional normal rings via resolution of singularities.

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 22/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Keiichi Watanabe

Stochastic processes and fractals

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 22/03/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Anna Soos - Babes-Bolyai University, Romania

Regularity of Path Ideals

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 20/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Arindam Banerjee

7th International Conference on HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING

Thời gian: Từ 08:00:19/03/2018 đến 17:30:23/03/2018

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

Modeling of Dengue Fever in a Spatial Environment

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30 Ngày 15/03/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Doanh

Epidemics and Complex Network

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 15/03/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

Memberschip criteria for powers of monomial ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 13/03/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Việt Trung