Các bài toán về dẻo và biến đổi pha

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Sơn

Thời gian làm việc: 01/06/2015 - 31/07/2015

Các thành viên:
  1. Nguyễn Quốc Sơn - Đại học Bách khoa Paris, Pháp
  2. Patrick Le Tallec - Ecole Polytechnique
  3. Pham Kim - Unité de Mecanique, France
  4. Jean-Jacques Marigo - Đại học Bách khoa Paris, Pháp
Các Hoạt động của Nhóm: