Thuần hóa biên phân chia hai chiều có độ nhám cao

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Chí Vĩnh

Thời gian làm việc: 01/11/2016 - 31/01/2017

Các thành viên:
  1. Phạm Chí Vĩnh - Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội
  2. Trần Thanh Tuấn - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
  3. Đỗ Xuân Tùng - Đại học Kiến trúc Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: